Regulamin ICIM

 

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej:

 

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 27.
 2. Centrum czynne jest codziennie w godz. 9.00–13.30 z wyjątkiem przerw śródlekcyjnych.
 3. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów.
 4. Komputery służą do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, czyli przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece szkolnej
  oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne
  i pozalekcyjne (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.).
 5. Nie wolno wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji, rozmów on-line (komunikatory), gier i zabaw.
 6. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 7. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do „Zeszytu korzystających z komputerów”,
  co stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 min.
 9. Przy stanowisku pracy może się znajdować 1 osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą nauczyciela pracować mogą jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
 10. Użytkownikowi nie wolno instalować innych programów i dokonywać zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz włączać i wyłączać urządzeń z sieci elektrycznej.
 11. Użytkownik ma obowiązek informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych.
 12. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Dyskietka lub płyta dopuszczona jest do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
 13. Użytkownik odpowiada za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego
  (jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 14. W czytelni należy zachować ciszę dla komfortu wszystkich użytkowników. Uczniowie zachowujący się zbyt głośno, przeszkadzający innym użytkownikom mogą zostać poproszeni o opuszczenie czytelni.
 15. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza.