Regulamin wypożyczania - PODRĘCZNIKI

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PRZEZ UCZNIÓW PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
ORAZ UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

 

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka angielskiego oraz materiały edukactyjne
  do zajęć z języka angielskiego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się
  w zasobach biblioteki szkolnej.

 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka angielskiego, materiały edukactyjne
  do zajęć z języka angielskiego (w postaci papierowej) są wypożyczane nieodpłatnie uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

 3. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do pokwitowania materiałów ćwiczeniowych otrzymanych od wychowawcy.

 4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel - bibliotekarz, przekazując komplet podręczników wychowawcy klasy na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
  i podpisanej przez wychowawcę klasy. Nauczyciel - bibliotekarz jest zobowiązany zapisać
  na liście uczniów numery inwentarzowe wypozyczonych podręczników. Wychowawca klasy jest zobligowany dopilnować, by każdy uczeń otrzymał podręcznik z przypisanym mu numerem inwentarzowym.

 5. Podręczniki są wypożyczane uczniom w pierwszej połowie września, nie później niż do dnia 15 września danego roku szkolnego.

 6. W przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły
  lub w przypadku innych zdarzeń losowych w trakcie roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania wychowawcy klasy wszystkich wypożyczonych podręczników, a wychowawca przekazuje je do biblioteki szkolnej.

 7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się do naszej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,
  na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, uczeń korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej w obecności wychowawcy.

 8. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  do zachowania troski o jego walor uzytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem (m.in. obłożenia w okładkę), bądź zgubieniem.

 9. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika zgodnie z kosztem obowiązującym w danym roku szkolnym.
  Wpłaty rodzic dokonuje na konto bankowe szkoły.

 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę, a ten nauczyciela - bibliotekarza.
  Zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

 11. O terminie wypożyczenia i zwrotu kolejnych części podręczników w ciagu roku szkolnego decyduje nauczyciel wychowawca danej klasy w porozumieniu z nauczycielem
  - bibliotekarzem.

 12. Zwrot wszystkich wypożyczonych podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie zwracają podręczniki wychowawcy klasy, a ten przekazuje je do biblioteki szkolnej. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele - bibliotekarze w obecności wychowawcy klasy dokonują oględzin podręcznika określając stopień jego zużycia.

 13. Każdy uczeń ma zapewnione korzystanie z podręczników, materiałów edukacyjnych
  i materiałów ćwiczeniowych w szkole i w domu.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2014 r.

Podstawa Prawna:
Art. 22ak ust. 2 z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 811.