Rozszerzona prelekcja e-learningowa dla Rodziców klas 0 – VI na temat: „CHRONIMY DZIECI – Rodzice współtwórcami przyjaznej i bezpiecznej szkoły. Zapoznanie z programem profilaktyki przemocy wobec dzieci”

Dzień Otwartej Szkoły – 23.01.2017r.

 

Rozszerzona prelekcja e-learningowa dla Rodziców klas 0 – VI na temat:

„CHRONIMY DZIECI – Rodzice współtwórcami przyjaznej i bezpiecznej szkoły. Zapoznanie z programem profilaktyki przemocy wobec dzieci”

 

W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do realizacji programu profilaktyki przemocy wobec dzieci pod nazwą „Chronimy Dzieci”, organizowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Program „Chronimy Dzieci” realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”. Program adresowany jest do placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Partnearmi strategicznymi realizacji programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Orange. Celem programu „Chronimy Dzieci” jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników.

Dzieci w większym stopniu niż dorośli narażone są na przemoc, do której może dochodzić  w różnych okolicznościach. Doświadczają one często jednocześnie kilku form krzywdzenia, których sprawcami są zarówno ich rówieśnicy, osoby dorosłe będące członkami ich rodzin, jak i osoby obce. Sytuacja krzywdzenia dzieci może mieć miejsce zarówno w domu, w szkole, jak i w społeczności rówieśniczej. Dziecko, które zostało skrzywdzone, nie poprosi o pomoc, ponieważ wstydzi się, czuje się osamotnione i winne. Aby odzyskać zaufanie i radość życia potrzebuje szybkiej i kompleksowej pomocy. Dlatego tak bardzo ważne jest wypracowanie oraz aktualizowanie odpowiednich procedur i systemów reagowania, które obowiązują i angażują całą społeczność szkolną (nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów).

Program „Chronimy Dzieci” jest realizowany poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w „Polityce ochrony dzieci”, indywidualnie opracowywanej przez poszczególne szkoły. Standardy  są zbiorem zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko. Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

Standard 1: Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”  
i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Standard 2: Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard 3: Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Standard 4: Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 5: Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 6: Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że: 

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu,
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu,
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą, jak na nie reagować,
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W placówkach, które spełniają standardy ochrony dzieci m.in. nie mogą pracować osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedzą, jak interweniować w przypadkach podejrzenia,
że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Dzieci w placówce uczą się, jak unikać zagrożeń
w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – zarówno w realnym świecie, jak  i w Internecie oraz gdzie szukać pomocy w  sytuacjach zagrożenia. Rodzice natomiast dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy, przekazywać mu zasady bezpieczeństwa oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach. Wszystkie placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymają certyfikaty „Chronimy Dzieci”, które co roku są weryfikowane.

Nasza szkoła jest w trakcie przygotowywania różnych przedsięwzięć związanych z programem „Chronimy Dzieci”, na podstawie wniosków wynikających ze wstępnej diagnozy spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W czasie kolejnego spotkania w ramach Dnia Otwartej Szkoły zostaną Państwo zapoznani z opracowanym dla naszej szkoły dokumentem „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” oraz harmonogramem wszystkich realizowanych zadań. Funkcję koordynatorów realizacji programu pełnią: pani Marta Więckowska (pedagog – szkolny) oraz pani Patrycja Karykowska (nauczyciel – bibliotekarz). Mamy nadzieję, że  działania, które zamierzamy wprowadzić w proces edukacyjno-wychowawczy naszej szkoły, sprawią, że nasi wychowankowie zyskają jeszcze większą świadomość, że ich bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne oraz wzbogacą swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie unikania niebezpieczeństw, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, poszukiwania skutecznej pomocy
w przypadku zagrożenia ze strony dorosłych/rówieśników. Wszelkie działania związane z zapobieganiem przemocy będą przedstawiane w przystępnej i atrakcyjnej formie, aby mogły na długo zapaść w pamięć całej społeczności szkolnej. Wszystkich Rodziców i Opiekunów naszych wychowanków prosimy o wsparcie naszych inicjatyw oraz współpracę przy wzmacnianiu klimatu bezpiecznej i przyjaznej szkoły.

 

Rodzicu, czy wiesz gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji wychowawczej lub sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka?

 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 22 616 02 68, 22 616 03 14
 • Rzecznik Praw Dziecka 22 696-55-42
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 22 826-10-16
 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie przy TPD 55  233-82-10
 • Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej 22 826 88 62
 • Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman 22 616-16-69
 • Telefon dla ofiar przestępstw 116 006

Rodzicu, przeczuwasz, że Twoje dziecko ma problem, o którym nie chce rozmawiać?

Podsuń mu numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z:

 • WYSTAWĄ INFORMACYJNĄ,  przygotowaną w holu głównym przez Bibliotekę szkolną „U Sowy Poczytajki” oraz Pedagoga szkolnego, dotyczącą wychowania bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w Internecie, danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych,
 • PRELEKCJĄ „CHRONIMY DZIECI – Rodzice współtwórcami przyjaznej i bezpiecznej szkoły. Zapoznanie z programem profilaktyki przemocy wobec dzieci”, zaprezentowaną w czasie zebrań
  z Rodzicami w Dniu Otwartej Szkoły 21.01.2017r.

 

Opracowanie prelekcji: Patrycja Karykowska

 

Kolportaż materiałów: Marta Więckowska

 

 

 

Pobierz tekst w pliku Word