praktyki studenckie

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

„Szkoła bez hołubionej biblioteki, jest jak twierdza bez zbrojowni…”

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Biblioteka "U Sowy Poczytajki" od kilku lat współpracuje z UJK w Kielcach. W ramach współpracy Studenci Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (studiów I i II stopnia) mają szansę odbyć w Naszej Bibliotece praktyki zawodowo – pedagogiczne w wymiarze 75 h. Staramy się, aby Studenci poznali w czasie trwania praktyki każdy aspekt pracy nauczyciela - bibliotekarza. Oprócz ćwiczenia wszelkich umiejętności w zakresie prowadzenia szeroko pojętej dokumentacji bibliotecznej - ksiąg inwentarzowych, katalogów, kartotek, rejestru ubytków, sporządzania protokołów darów i ubytków, prac organizacyjno - technicznych - obejmujących zakładanie kart czytelników i kart książek, okładanie i konserwację księgozbioru, wszelkie prace porządkowe, itp., szczególny nacisk kładziemy na zaznajamianie młodych ludzi ze wszelkimi aspektami pracy z czytelnikiem. Studenci wiele czasu spędzają w wypożyczalni, udostępniając uczniom i nauczycielom książki, pełnią dyżury w czytelni i ICIM obsługując ruch użytkowników. Mają szansę obserwować zajęcia tematyczne i lekcje prowadzone przez nauczycieli - bibliotekarzy, podglądają "od kuchni" organizację konkursów plastycznych i literackich, pomagają w przygotowaniu wystaw i gazetek ściennych. Nie bez znaczenia jest także możliwość zapoznania się z działaniami, które mają za zadanie promować czytelnictwo i samą Bibliotekę Szkolną w środowisku lokalnym - wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. W Bibliotece Szkolnej, poza obowiązkowymi praktykami studenckimi, mają miejsce również lekcje z przysposobienia czytelniczego oraz zajęcia nielekcyjne w formie prezentacji, konkursów, itp., dotyczących m. in. regionu świętokrzyskiego, patrona Naszej Szkoły, ekologii, realizowane przez Studentów w ramach egzaminu z przedmiotu Metodyka pracy bibliotek szkolnych.

 

24 września 2011 roku nauczyciele - bibliotekarze: mgr Elżbieta Jóźwiak oraz mgr Patrycja Karykowska odebrały w czasie uroczystej gali podziękowania za zaangażowanie w przekazywanie wiedzy młodym ludziom:

"Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach składa Paniom serdeczne podziękowania za pomoc udzielaną nam w dziedzinie organizacji i prowadzenia obowiązkowych studenckich praktyk zawowodowych. Zapewniamy, że Państwa wiedza, doświadczenia zawodowe oraz nieprzeciętne umiejętności, a także kultura osobista stanowią dla naszych studentów wzór do naśladowania oraz wyrażamy nadzieję, że przekazana przez Panie wiedza będzie przez nich należycie i w pełni wykorzystywana. Życząc nieustających sukcesów zawodowych, liczymy na dalszą tak owocną jak dotychczas, współpracę.

                                                                                                                  Z poważaniem, 

                                                                                                        Prorektor prof. Janusz Król"

 

W roku szkolnym 2011/2012 praktykę zawodowo - pedagogiczną odbywały cztery studentki I roku II stopnia, uzyskując oceny bardzo-dobre i celujące.