Klub Miłośników Książki

 

PLAN PRACY
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI dla klas IV - VI
w roku szkolnym 2014/2015


Cele:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej,
 • zapoznanie z historią pisma, książki, formami i materiałami piśmienniczymi,
 • doskonalenie metod samodzielnej pracy z różnymi źródłami informacji,
 • kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji,
 • rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni, umiejętności formułowania sądów,
 • skłanianie uczniów do refleksji i krytycznego myślenia,
 • zachęcania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego,
 • uczenie racjonalnego i twórczego wykorzystania wolnego czasu.


Tematyka:

 1. Poznanie zainteresowań uczestników koła i prezentacja przez nich własnych biblioteczek domowych (1 godz.)
 2. Zapoznanie uczniów ze strukturą zbiorów w bibliotece i podziałem literatury pięknej (2 godz.)
 3. Zapoznanie uczniów z księgozbiorem podręcznym (encyklopedie i słowniki) ( 4 godz.)
 4. Elementy historii książki, prasy i mediów połączone z prezentacją multimedialną (4 godz.)
 5. Wyszukiwanie materiałów na określony temat w różnych źródłach informacji (6 godz.)
 6. Przegląd prasy młodzieżowej (6 godz.)
 7. Poznanie sylwetek wybitnych pisarzy (10 godz.)
 8. Przegląd nowości wydawniczych (4 godz.)
 9. Głośne czytanie wybranych fragmentów literatury (7 godz.)
 10. Stworzenie w bibliotece kącika recenzji książkowych (10 godz.)
 11. Wycieczki do innego typu bibliotek (4 godz.)
 12. Konkurs na ekslibris biblioteki szkolnej (2 godz.)
 13. Tworzenie różnorodnych gazetek i wystaw okolicznościowych w bibliotece (8 godz.)
 14. Konserwacja księgozbioru biblioteki (8 godz.)


Spodziewane efekty:

 • wyższy poziom kultury środowiska szkolnego,
 • uwrażliwienie na wartości, jakie rozwija edukacja czytelnicza,
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat  historii książki, struktury zbiorów biblioteki i sposobu korzystania z nich,
 • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy dostępnych w bibliotece i wyszukiwania w nich potrzebnych informacji,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • poszerzenie znajomości literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz jej twórców,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • wzrost udziału uczniów w konkursach czytelniczych i innych formach pracy biblioteki,
 • poszerzenie wyobraźni dziecięcej, poprawności językowej, wrażliwości estetycznej.

 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie dydaktycznej.


Zajęcia odbywają się w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Elżbieta Jóźwiak (nauczyciel - bibliotekarz)